คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษาและจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 2. ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือ ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ระยะเวลาการประกวด

 1.  เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2560
 2. ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คลิป วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 / Facebook : newtv18 / www.chancetochange.newtv.co.th
 3. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลและประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 โดยคณะกรรมการและทำการบันทึกเทปเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางช่อง นิว 18 ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560
 4. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook : newtv18 / www.chancetochange.newtv.co.th

กติการการประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th โดยกรอกข้อมูลผู้ส่งประกวดให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้ พร้อมแนบหลักฐานประจำตัว
 2. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” และการอนุรักษ์และดูแลรักษาท้องทะเล
 3. คลิปวิดีโอ 1 เรื่องจะต้องมีความยาวจะไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาสื่อถึงการอนุรักษ์และดูแลรักษาท้องทะเลไทย ตามหัวข้อ “รักทะเล อย่าลังเล”
 4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาดไฟล์ ไม่เกิน 500 MB ต่อ 1 คลิป ไฟล์ VDO format เป็น .MP4 เท่านั้น ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวีดีโอทั้งหมดไม่เกิน 3 คลิป ต่อ 1 ท่าน/ทีม
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เคยส่งเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้โดยการอัพโหลด ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.chancetochange.newtv.co.th
 9. โครงการจะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ร่วมกิจกรรม ให้เข้าสู่รอบคัดเลือกจำนวน 10 คลิป เพื่อทำการตัดสินรางวัลชนะเลิศโดยคณะกรรมการการประกวด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยเจ้าของผลงานต้องมาทำการนำเสนอผลงานด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 หากไม่สามารถมานำเสนอผลงานด้วยตนเองได้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 10. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 12. รูปแบบคลิปที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 13. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. ความสวยงามของผลงาน
 3. เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “รักทะเล อย่าลังเล” และการอนุรักษ์และดูแลรักษาท้องทะเล
 4. การผลิตและเทคนิคในการนำเสนอ

การคัดเลือกผลงาน 

รอบที่ 1

คณะกรรมการจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน ) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง นิว 18 คัดเลือกคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาตรงกับกติกา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากผลงานทั้งหมดที่ส่งมาเหลือ 30 ผลงาน

รอบที่ 2

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก 30 ผลงาน เหลือ 10 ผลงาน ทั้งนี้ทั้ง 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 จะถูกนำมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อการตัดสินหาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รอบตัดสิน

เจ้าของผลงานทั้ง 10 ผลงาน จะต้องเดินทางมาร่วมในการตัดสินผลงานรอบตัดสิน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเองเพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ หาเจ้าของผลงานที่ได้รับเลือกไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะถือว่าสลสิทธ์ ในรอบตัดสินนี้ โดยคณะกรรมการทั้งสองชุดจะนำทั้ง 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาพิจารณาทีละผลงาน พร้อมให้คะแนนและแสดงทัศนคติที่มีต่อแต่ละผลงาน และตัดสินผลผู้ได้รับรางวัล 


หมายเหตุ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก ปตท. และตัวแทนจากช่อง นิว 18 และผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของ ปตท. อย่างน้อย 1 ปี 

รางวัลผู้ชนะ

Chance to Change

รางวัลชนะเลิศ  

-ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท
-ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท.

Chance to Change

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

-ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
-ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท.

Chance to Change

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

-ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
-ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท.

Chance to Change

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

-ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
-ใบประกาศนียบัตร และของขวัญจาก ปตท.